Tiedon intressit Patti Latheria (1991) soveltaen

 

 

Tiedon intressi Tutkimusote Vrt. Habermas
Ennustaminen Positivistinen Kokeellinen Kvasi-kokeellinen Empiiris-analyyttinen
Ymmärtäminen Fenomenologinen Tulkitseva Etnografinen Narratiivinen Historiallis-hermeneuttinen
Emansipaatio Kriittinen Toimintatutkimus Feministinen Kriittinen
Dekonstruointi Intertekstuaalinen Diskurssianalyysi Postkolonialistinen  

 

Kaikki yllämainitut tutkimusotteet ja niiden taustalla vaikuttavat tiedon intressit sekä käsitykset tiedon ja tietämisen luonteesta (paradigmat) ovat edelleen käytössä. Kullakin on omat, vahvat historialliset juurensa, ja nämä historialliset juuret on mahdollista nähdä henkilöitynä.

Voit tutustua syvemmin tästä kunkin suuntauksen edustajien ajatuksiin.

Lähde

Lather, P. 1991. Getting smart: Feminist research and pedagogy with/in the postmodern. New York: Routledge.

Katso myös

päivitetty versio Latherin kaaviosta (1995)
http://www.coe.ohio-state.edu/plather/pdf/courses/Paradigm_chart=05.pdf