Johdanto

Luentosarjan tavoitteena on, että opiskelija tuntee laadullisen/postpositivitisen tutkimuksen perusteet, tutustuu yleisimpiin tutkimusotteisiin sekä tutkimussuunnitelman laadintaan. Kurssin sisältönä ovat tutkimustyöhön liittyvät peruskäsitteet, tiedon intressit, tutkimuskysymysten muotoilu, tutkimussuunnitelman laatiminen, tutkimusotteet, aineiston tuottaminen ja analyysi. Aiheita käsitellään taiteellisen ja taidepedagogisen tutkimuksen näkökulmista.

Käsikirjoitus ja suunnitelu
tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila.

Toiminnallinen ja visuaalinen suunnittelu ja toteutus
Outi Mansikkamäki ja Sari Koskinen

Valokuva Nina Skogster

Alustava ohjelma

19.9. Kurssin avaus: Mitä on laadullinen, postpositivistinen tutkimus? (Eeva Anttila)
26.9. Tiedon intressit; tutkimuskysymykset (EA)
3.10. Narratiivinen tutkimusote (Teija Löytönen)
10.10. Itsenäistä työskentelyä (ei tapaamista)
17.10. S y y s l o m a
24.10. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote (Leena Rouhiainen)
31.10. Toimintatutkimus ja autoetnografia (EA)
8.11. Aineiston tuottaminen ja tulkinta; tutkimussuunnitelma (EA)
14.11. Intertekstuaalinen tutkimusote (Kai Lehikoinen)
21.11. Tutkimusmetodeista ja tutkmustyön käytännöstä  (EA)
28.11. Kurssin koonti ja päätös (EA)

Pedalaitoksen opiskelijat
Tutkimusmenetelmä jaksoon kuuluu lisäksi harjoituksia (1op) sekä kirjallisena tehtävänä tutkimussuunnitelma (1 op, erillisen ohjeen mukaan). Tutkimussuunnitelma palautetaan 9.12.10 mennessä ja esitellään tutkimusseminaarissa kevätlukukaudella. Koko jakson laajuus on siis 4 op.

Jatko-opiskelijat
Kurssin kirjallisesta tehtävästä sovitaan kunkin kohdalla erikseen. Pääsääntöisesti se on ”metodologinen kirjoitelma” jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa oman tutkimusmetodologian kehittelyssä. Kirjallisen tehtävän laajuus on 3–4 liuskaa (1 op).

Oheiskirjallisuus
Anttila, P. 2005. Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi.
Aaltola J. & Valli R. 2001 (toim.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I ja II – Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: Gummerus
Eskola, J. & Suoranta, J. 2000. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino
Latvala, J., Peltonen, E. & Saresma, T. (toim.) 2004. Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Saarijärvi: Gummerus sekä artikkeleita.

Kurssista vastaa prof. Eeva Anttila, eeva.anttilaÄteak.fi